søndag 13. september 2009

AUFs 25 grunner til ikke å stemme FrP

Vårt svar på påstandene fra AUF følger under hvert punkt. Som det fremgår har AUF heller ikke i denne omgang lett for å finne reelle innvendinger mot FrPs politikk.Frp vil tvinge ungdom til å jobbe mer overtid uten rett til overtidsbetaling. Ap vil forsvare arbeidsmiljøloven og sikre unges rettigheter.
Feil. FrP vil la unge ha frihet til selv å bestemme hvor mye og når de vil jobbe. Selvfølgelig skal de ha overtidsbetalt! I tillegg vil FrP ikke avkorte stipendet mot inntekten slik AUF vil.Frp tror fortsatt ikke på klimaendringene. Ap vil være en pådriver for at en ny internasjonal klimaavtale blir så forpliktende som mulig.
Feil. Klimaendringer har alltid skjedd og det er det ingen som betviler. FrP mener vi skal forberede oss på konsekvensene av klimaendringene, og satse på konkrete, virksomme tiltak foran ren symbolpolitikk.Frp vil rangere elever og henge ut enkeltskoler i avisa. Ap vil ansette flere og bedre lærere, og sørge for at alle får et bra skoletilbud.
FrP vil at alle elever skal ha rett til fritt skolevalg betalt av det offentlige, la elevene gi karakterer til lærerne og la skolene få frihet og tilpasningsevne til å tilby den enkelte elev et best mulig tilpasset tilbud fremfor dagens ensretting og dyrking av middelmådigheten. Under den rødgrønne regjeringen har det totalt blitt 8 nye lærere i skolen.Frp vil masseprivatisere skolen og skape større forskjeller mellom elevene. Ap vil forsvare fellesskolen og sikre at alle får et godt utdanningstilbud.
Feil. FrP vil at alle skoletilbud skal bli betalt av det offentlige enten skolen driftes og eies av kommunen eller private. Det viktigste er skolen tilbyr elevene et best mulig tilbud og får kostnadene dekket av staten. AUF/AP vil at bare de rikeste skal ha råd til å gå på privatskoler.Frp vil fjerne formuesskatten og gi Norges 100 rikeste over 7 millioner i skattelette hver. Ap vil gjøre skattesystemet mer rettferdig og sørge for at de rikeste bidrar mer til fellesskapet.
85 prosent av formueskatten betales av folk med under 450.000 i inntekt. Mange minstepensjonister betaler denne. Formueskatt er skatt på arbeidsplasser og er skadelig for små og mellomstore bedrifter som ofte er familiebedrifter.Frp vil privatisere velferdstjenestene og la lommeboka avgjøre hvor lenge du skal stå i helsekø. Ap vil sikre at alle får den hjelpa de trenger, uavhengig av hvor de bor, hva de heter eller hvor mye de tjener.
Feil. Det er med dagens rødgrønne regjering at lommeboka avgjør om du kan kjøpe deg ut av den rødgrønne helsekøen eller om du må vente i månedsvis på behandling. FrP derimot vil at folk fritt skal velge offentlig eller privat helsetilbud betalt av det offentlige.Frp vil stanse innvandringen fra land der folk ikke ser norske ut. Ap vil følge internasjonale avtaler og føre en rettferdig asyl- og flyktningpolitikk, der de som trenger det får hjelp.
Feil. FrP vil stramme inn norsk asyl- og innvandringspolitikk og sette klare krav i integreringen. Det er en rettferdig politikk som tar enkeltmennesker på alvor i forhold til Aps nedlatende holdning hvor de ser på innvandrere som klienter som de syr puter under armene på.Frp vil halvere kulturbudsjettet slik at kun de rikeste har råd til å gå på konserter og festivaler. Ap vil trappe opp Kulturløftet og bruke mer penger på kulturtilbud over hele landet.
Feil. FrP vil kanalisere støtten til barn og unge og heller la voksne mennesker tjene til sin egen inntekt.Frp vil endre ekteskapsloven å gjøre det vanskeligere for homofile å gifte seg og adoptere barn. Ap mener at all kjærlighet er like mye verdt.
FrP vil revurdere ekteskapsloven fordi den ble hurtigbehandlet på slett vis. FrP er opptatt av barns rettigheter og vil derfor gå gjennom konsekvensene ekteskapsloven har hatt.Frp vil sette bestemor ut på anbud og la kommersielle aktører tjene penger på bestefar. Ap vil sørge for at eldre alle får et godt tilbud.
FrP vil gi eldre en juridisk rett til omsorgsplass betalt av staten. Seniorer skal ha rett til å velge offentlige eller private tilbud etter eget ønske. Dagens system gjør at kommunepolitikere og regjeringen skyver ansvaret over på hverandre og ingenting blir gjort.Frp vil legge ned Sametinget og fjerne støtten til samisk kultur. Ap vil sikre mangfold og fortsatt støtte urfolks kulturarv.
Feil. FrP vil behandle samer og samisk kultur på lik linje med andre nordmenn, og ikke særbehandle på etnisk grunnlag. Sametinget er et organ basert på etnisitet og er derfor udemokratisk.Frp vil legge ned Likestillings- og diskrimineringsombudet og fjerne likestillingsloven. Ap vil fortsette arbeidet med å sikre likestilling og hindre diskriminering i samfunn og arbeidsliv.
Feil. FrP vil innføre reell likestilling og likebehandling. Kvotering på alle mulige grunnlag er diskriminering, ikke likestilling.Frp vil legge ned fylkeskommunene og lage gigakommuner. Ap vil sikre reellt lokaldemokrati og nærhet mellom folk og politikere.
Fjerning av fylkeskommunene fjerner et enormt og unødig byråkrati. FrP vil ha sterke kommuner som er i stand til å motta nye og viktige oppgaver fra stat og dagens fylker.Frp vil kutte i støtten til distrikts-Norge. Ap vil sørge for at det er mulig å skape seg en fremtid i hele landet.
FrP vil legge til rette for verdiskaping i hele landet. Ikke med støtte og klientifisering, men med bedre rammevilkår, oppdatert infrastruktur og skattelettelser som gjør at næringer kan stå på egne bein, uavhengig av politiske almisser.Frp vil overlate mer av makten til markedet. Ap vil sikre folkestyre og sørge for at beslutninger fattes i demokratiske organer.
Markedet er ingenting annet enn frie menneskers frie valg uten tvang. Frie markeder, forbrukermakt og konkurranse har bragt flest personer i verden ut av fattigdom enn sosialismen har klart å skape! Det er imponerende nok i seg selv.Frp mener at det ikke er en prioritert oppgave å rense utslippene fra gasskraftverk. Ap vil fortsette arbeidet med å redusere klimagassutslippene.
FrP vil bygge renseanlegg der det faktisk er et reelt behov for det. FrP ønsker ikke å drive rødgrønn-symbolpolitikk. Vi vil satse på økt vannkraftutbygging og legge frem reelle forslag for å redusere CO2- utslipp.Frp vil åpne opp for midlertidige ansettelser og gjøre det vanskeligere for ungdom i etableringsfasen. Ap vil ha trygghet for jobben til alle.
Tull. FrP vil la ungdom og andre få anledning til å komme inn på arbeidsmarkedet og skaffe seg erfaring. Alternativet er ikke fast stilling, det er ledighet. Det erstatter ikke fast stilling.Frp vil gjøre alle til minstepensjonister og overlate eldres trygghet til private pensjonsbedrifter. Ap vil sikre gode og offentlige pensjonsordninger for alle.
FrP vil bygge på dagens pensjonssystem og stemte som eneste parti imot de rødgrønnes vedtatte pensjonsran med store avkortinger til våre eldste.Frp vil innføre karakterer for niåringer i skolen. Ap tror ikke at mer konkurranse fører til bedre motivasjon og vil heller sørge for at hver enkelt får tilbakemeldinger som bidrar til mestringsfølelse.
Feil. FrP vil gi klare og tydelige tilbakemeldinger om kunnskapsutviklingen hos den enkelte. Ferdigheter er forskjellige og klare tilbakemeldinger er viktig for å utvikle seg.Frp er motstander av høyhastighetsbane mellom de største byene. Ap vil bygge ut kollektivtilbudet og vurdere hvordan lyntog kan realiseres.
Høyhastighetsbane er et gigantisk pengesluk som ødelegger mulighetene for et effektivt, sikkert og miljøvennlig veinett. Dersom prosjektet realiseres vil det undergrave dagens jernbane og tar finansieringen fra distriktsflyplassene som Ap derved nedlegger.Frp vil sette bibliotekene femti år tilbake i tid ved å fjerne utlån av filmer, musikk og aviser. Ap vil følge med i utviklinga og styrke utlånstilbudet av nye medier.
FrP mener bibliotekene bør være en kunnskapsbase og mener i hovedsak at de offentlige midlene skal gå til bøker og tilstrekkelig datautstyr.Frp sier i sitt program at de vil ha mer disiplin i skolen. Ap vil gi elevene større innflytelse og sørge for et godt samarbeid mellom elever og lærere.
Den norske skolen skårer dårlig på kunnskap, men høyt på bråk og uro. FrP vil ha en skole for elevene, men vi tar tak i det elevene selv fastslår som det største problemet for læringssituasjonen, nemlig uro.Frp vil kutte dramatisk i bistanden til verdens fattigste. Ap vil fortsatt bruke minimum 1 prosent av BNI på utviklingshjelp.
FrP vil øke nødhjelp og åpne for friere handel og selvhjulpenhet der Ap gir almisser, driver proteksjonisme og støtter diktatorer. U-hjelpen slaktes i en rekke rapporter som er kommet, og konserverer udemokratiske maktstrukturer.Frp vil legge ned Lånekassen og overlate studentene til kommersielle banker. Ap vil bedre studentvelferden og øke studiestøtten til 11 måneder.
FrP vil la studentene få en statlig garanti som gir de aller beste vilkår i vanlige banker fremfor dagens lånekasse. Finansieringen skal styrkes, ikke svekkes.Frp støtter ukritisk Israels okkupasjon av de palestinske områdene. Ap krever at Israel stanser bosettingene og forholder seg til internasjonale avtaler.
Feil. FrP støtter Israels rett til å forsvare seg mot en fiende som blant annet bruker sin egen sivilbefolkning som våpen. FrP er kritiske til flere ting Israel har gjennomført, men vi støtter ikke terrorbevegelser som Hamas.

-----

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589745
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589646
http://www.dagbladet.no/2009/09/12/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8076816/
http://www.dagbladet.no/2009/09/12/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8075813/
http://www.dagbladet.no/2009/09/12/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8074349/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/klart-for-valgthriller-2904072.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-naa-er-det-paa-tide-med-en-liberal-roest-2904191.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/mener-jens-var-best-2904278.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/jens-ikke-himmel-eller-helvete-2904190.html

1 kommentar:

  1. Jeg vil bare si at det er veldig fint at Frp vil fjerne alle avgifter og vil gi skattelettelser til folke, og at staten skal betale for alt f. eks veier uten bompenger osv. Men hvor skal staten få alle de penga?? oljefondet?
    Alle andre partier kan også bruke oljefondet til skattelettelser, så det er ikke akkurat imponerende. Det er jo oljefondet og Norges oppsparte rikdom som gjorde at Norge har klart seg forholdsvis mye bedre enn resten av verden under finanskrisa.
    For meg ser det ut som Frp kommer til å innføre amerikansk politikk og frimarked. Frimarked er bra men finanskrisa viser at markedet trenger å kontrolleres. Finansnæringens feil avgjørelser er direkte årsaken til finanskrisa og det påvirker vanlige folk mye mer enn finansnæringen.

    SvarSlett

Det er intet krav, men hadde vært flott om alle valgte seg et navn når de skriver her, mye lettere å svare da :)