lørdag 12. september 2009

Rapport fra SV om FrPs og Høyres politikk

Sosialistisk Venstreparti lanserte i juli en rapport om det de mener vil bli resultatene av Fremskrittspartiets politikk. FrP mener det er gledelig at SV bruker sine ressurser på å skrive om det de tror er FrP-politikk. Det samme bruker vi tiden vår på. Her tar vi et oppgjør med de groveste påstandene mot FrPs politikk. Hele rapporten ligger på SV sine nettsider.SV hevder at våre skattekutt vil gå på bekostning av offentlig velferd til alle.
”FrP har i sine alternative statsbudsjett økt den offentlige velferden, blant annet gjennom å styrke kommuneøkonomien, sykehusbudsjettene, eldreomsorgen, rusomsorgen, og en rekke andre velferdsgoder”.SV hevder at FrP ikke ønsker en ekstra statlig likelønnspott.
”FrP fremmet så sent som våren 2009, representantforslag om lønnsøkning til kvinnedominerte lavtlønnsyrker. Dette stemte SV i mot”.SV hevder FrP vil svekke sykepengeordningen.
”FrP har aldri foreslått å legge om sykepengeordningen”.SV hevder FrP ikke ønsker å øke de sosiale trygdene.
”FrP har alltid gått inn for en bedre reguleringen av folketrygdens grunnbeløp, som betyr økte trygdeytelser. I tillegg ønsker FrP høyere sosialhjelpssatser, statlig finansiert”.SV hevder FrP ønsker privatisering på bekostning av det offentlige helsevesen og skolevesen.
”FrP vil ha en statlig finansiering av helsetjenester og skolegang”.SV hevder FrP vil kutte i satsene for dagpenger.
”FrP har aldri foreslått kutt i dagpenger. Tvert i mot vil høyere grunnbeløp føre til bedre ytelser, også når det gjelder dagpenger”.SV hevder FrP ønsker å redusere Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.
”FrP ønsker en effektivisering, men ikke en reduksjon”.SV hevder FrP ønsker å privatisere sykehus.
”FrP vil ikke privatisere sykehus, men utnytte den totale kapasiteten som er i helsevesenet, ved å la de private tilby sine tjenester, men med offentlig finansiering”.SV hevder det vil bli dyrere helsetjenester med FrP.
”Dette er feil. FrP ønsker å benytte kapasitet hos private, som i mange sammenhenger utfører tjenestene langt mer effektivt og billig. Det offentlige skal finansiere tjenestene på vegne av innbyggerne”.SV hevder det blir økt byråkrati med FrP.
”FrP kutter i byråkratiet i hvert eneste statsbudsjett. Blant annet ønsker FrP å legge ned fylkeskommunen og de regionale helseforetakene”.SV hevder det blir økte helseforskjeller med FrP.
”Dette er feil. FrP ønsker at pengene følger brukeren, uansett om det er til en privat eller offentlig leverandør. Tvert imot, dagens system fører til at de med ressurser kan kjøpe seg ut av SVs helsekøer. Noe antall private helseforsikringer bevitner”.SV hevder det fortsatt vil være helsekø med FrP i regjering.
”Med SV i regjering har helsekøene økt med om lag 20.000 hvert eneste år. FrP ønsker å bruke kapasitet hos private, som betyr en betydelig reduksjon i helsekøene hvert eneste år. Noe også PRISY har konkludert med”.SV hevder at FrP ikke avviser høyere egenandeler på helsetjenester.
”I FrPs program står det at egenandelene skal reduseres og holdes på et lavt nivå. SV har økt egenandelene hvert eneste år i regjering, mens FrP har redusert egenandelene i sine alternative statsbudsjett”.SV hevder at FrP ikke var med på klimaforliket.
”Det er vanskelig å være med på noe man ikke er invitert til å være med på”.SV hevder FrP har gitt grønt lys til å bygge atomkraftverk i Norge.
”FrP ønsker å se på muligheten for å utvikle Thoriumkraftverk. Det er ikke gitt grønt lys til noe som helst”.SV hevder hovedformålet i FrPs program er å så tvil om autoriteten til FNs klimapanel.
”Hovedformålet i FrPs program er å sikre enkeltmenneskets frihet, samt videreutvikle velferdssamfunnet vi lever i”.SV hevder FrP er i mot Kyotoavtalen.
”FrP stemte i mot Kyotoavtalen fordi den er verdiløs når store nasjoner ikke er med. FrP forholder seg til avtalen som er inngått, og har forslått 30 konkrete punkter for hvordan denne kunne innfris”.SV hevder FrP vil fjerne forbud mot bygging i strandssonen.
”FrP mener lokalpolitikere og ikke nasjonale myndigheter skal avgjøre dette. Det er stor forskjell på Vikna i Nord-Trøndelag og indre Oslofjord. Vi stoler på lokaldemokratiet, i motsetning til SV”.SV hevder FrP vil gjøre det lettere å skyte truede rovdyr.
”Ulv er ikke en truet dyreart, under 1 prosent av verdens ulvestamme finnes i Norge”.SV hevder FrP kutter kraftig i forebyggende tiltak mot rovviltskade og erstatningsordningen for beitedyr.
”Man trenger ikke betale erstatning når det er færre dyr som blir tatt av rovdyr, som følge av FrPs rovdyrpolitikk”.SV hevder FrP er i mot bygging av kollektivtilbud og sykkelstier.
”FrP er mot at dette skal finansieres gjennom bompengeinnkreving, og ønsker en offentlig finansiering av sykkelstier og kollektivtilbud”.SV hevder FrP vil gi Kjell Inge Røkke 50 millioner i skattelette.
”Det er merkelig at Kjell Inge Røkke kan få mer i skattelette, enn hva han betaler i skatt. Det er gjennomgående feil i SVs fremstilling av FrPs skattepolitikk”.SV hevder FrP vil legge til rette for økt kriminalitet, blant annet gjennom en mer liberal skjenkepolitikk.

”FrP vil styrke det forebyggende arbeidet og politibudsjettene, samt gjøre det enklere å miste skjenkebevilgningene. I tillegg ønsker FrP å øke straffene, det vil føre til en allmenpreventiv effekt. Danmark har en langt mer liberal skjenkepolitikk enn Norge, og samtidig langt lavere kriminalitet relatert til voldskriminalitet og alkohol”.SV hevder at FrP vil gi vesentlig mindre penger til tog i Norge.
”Dette er 100 prosent feil. Da Stortinget behandlet Nasjonal Transportplan i Innst. S. nr. 300 (2008-2009) gikk FrP inn for å bruke 60 milliarder kroner mer enn regjeringen på tog i perioden 2010-2019”.SV har en tabell over hvordan fordeling av kommunemidlene vil slå ut.
”Rapporten tar ikke høyde for at FrP vil finansiere grunnleggende velferdstjenester gjennom stykkpris. Tabellen er derfor totalt feil”.SV hevder FrP ikke har noen inkluderingspolitikk.
”FrP ønsker blant annet norskprøve knyttet til 4-årskontroll, norskopplæring fremfor morsmålsundervisning og obligatorisk underlivsundersøkelse av jenter i risikogrupper knyttet til kjønnslemlestelse”.

----

http://riks24.no/index.php/bruker/Naeringsliv/Privatoekonomi-ingen-valgsak-for-halvparten-25773

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/dette-skjer-paa-valgdagen-2899884.html

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/hoeyrekrfvenstealternativet-leder-klart-over-siv-2903084.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/800-kriminelle-kastet-ut-av-norge-2902814.html
http://www.dagbladet.no/2009/09/12/kultur/kronikk/valg_09/kristin_halvorsen/regjeringen/8062703/
http://www.dagbladet.no/2009/09/12/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8069945/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=589677
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589679
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589669
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589656
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589651
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580180
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589620
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=579990
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580190
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580120
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8067592/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8061199/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8059720/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8062738/
http://www.dagbladet.no/2009/09/08/nyheter/skolevalg/stortingsvalget_2009/8014853/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/kommentar/valg/skolevalg/frp/8062678/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/bondevikpartiene-leder-klart-over-siv-2903084.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/halvorsen-kjedelig-valgkamp-2903199.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/stroek-i-matte-ble-medlem-i-finanskomiteen-2902931.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-stoltenberg-bryter-ned-den-norske-velferdsmodellen-2902594.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-storberget-bloeffer-2900661.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-fjernsynsopptredener-foerer-til-oekt-oppslutning-2902971.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/erna-slaar-medieknockout-paa-siv-2901948.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-tar-ikke-sjansen-paa-frp-alene-2901774.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/vil-oeke-bilvrakpanten-til-40000-kroner-2901246.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/frp-stoerst-ved-skolevalget-2902000.html
http://msn.tv2sporten.no/fotball/adeccoligaen/frpsiv-nektes-aa-sponse-fotballklubb-2901773.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/stoltenberg-benekter-aa-ha-sviktet-de-fattige-2901031.html
http://riks24.no/index.php/bruker/Valg-2009/Valgnytt/Halvorsen-Kjedelig-valgkamp-25754
http://riks24.no/index.php/bruker/Valg-2009/Valgnytt/Stoltenberg-Skatteletter-er-naivt-25741
http://riks24.no/index.php/bruker/Innenriks/Erna-vil-ha-en-toeff-men-rettferdig-asylpolitikk-25744
http://riks24.no/index.php/bruker/Innenriks/Halvorsen-sikker-paa-nei-til-oljeboring-i-Lofoten-25737
http://riks24.no/index.php/bruker/Innenriks/Storberget-beskylder-Siv-Jensen-for-loegn-25699
http://riks24.no/index.php/bruker/Valg-2009/Valgnytt/Eksperter-Ap-og-Hoeyre-blir-valgets-vinnere-25691
http://riks24.no/index.php/bruker/Naeringsliv/Elever-i-kamp-for-skolen-sin-25673
http://www.vl.no/samfunn/article4577252.ece
http://www.vl.no/valg/article4577286.ece
http://www.vl.no/valg/article4569876.ece
http://www.vl.no/valg/article4576498.ece
http://www.vl.no/valg/article4576578.ece

4 kommentarer:

 1. skulle gjerne sett et bilde av deg. Minner meg om en hviss Mustafa sak på 90 tallet dette her....

  SvarSlett
 2. Er ikke de fleste innvandrere i Norge, langs norges lange kyst har det da kommet rekende både spanjoler og portugisere opp igjennom hundreårene. Adelen og borgerskapet i Norge bestod og tildels fortsatt består av stort sett tysk og dansk lavadel som av ulike grunner ikke var ønsket i hjemlandet. Så en liten pakistaner eller to har vi da fortsatt plass til. Bortsett fra er det slik at du slipper til med denne bloggen for fremskittspartiet fordi du er pakistaner og ikke på grunn av at du har det helt store vidde i dine uttalelser. NIO

  SvarSlett
 3. SV HAR TYDELIGVIS IKKE SATT SEG GODT
  NOK INN I FRPS PROGRAM.  JILL

  SvarSlett

Det er intet krav, men hadde vært flott om alle valgte seg et navn når de skriver her, mye lettere å svare da :)